Pravila privatnosti

Ovim Pravilima privatnosti ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS uređuju se prava i obaveze sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – dalje u tekstu: „Uredba“), Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te ostalim pozitivnim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka u odnosu na korištenje web stranice društva ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS j.d.o.o., Pusta 5a, HR-52210 Rovinj, OIB: 36232414235 (nadalje: „ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS“).

Osobni podaci prema Pravilima privatnosti ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (dalje u tekstu za potrebe ovih Pravila privatnosti ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS: „Ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka prema Pravilima privatnosti ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Osobni podaci bit će obrađivani sukladno načelima sadržanim u važećim propisima/odredbama Uredbe, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te ostalih pozitivnih propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Voditelj obrade je ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS j.d.o.o., Pusta 5a, HR-52210 Rovinj, OIB: 36232414235. Kontakt podaci ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS su info@adriaticenergysolutions.hr. ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS nije dužan prema pozitivnim pravnim propisima imenovati službenika za zaštitu podataka.

Svrha obrade osobnih podataka je ostvarivanje ugovornih odnosa, ostvarivanje legitimnih interesa te marketing (uključujući direktni marketing). ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS osobne podatke primarno obrađuje u svrhu pružanja usluge i ostvarivanja ugovornog odnosa, sukladno Zakonu o obveznim odnosima, te u svrhu odgovaranja na upite Ispitanika, te radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, ukoliko to od ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS bude zatraženo od strane nadležnog tijela. Ako Ispitanik ne ispuni svoje ugovorne obveze, kako bi se zaštitio kao vjerovnik, ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS može proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnih osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetnički uredi, agencije za naplatu potraživanja i slično).

Pravna osnova obrade osobnih podataka od strane ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS je izričita i nedvosmislena suglasnost Ispitanika, ugovorni odnos i/ili pojedini propis.

Tijekom korištenja web stranice, Ispitanik može podnijeti i/ili ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS može sakupiti određene ograničene podatke o Ispitaniku i njegovu načinu korištenja web stranice. ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS prikuplja osobne podatke koji ne ulaze niti u jednu kategoriju posebnih osobnih podataka (npr. kontaktni podaci - ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), ostali podaci iz osobe iskaznice, signature poruke e-pošte ili s poslovnog dokumenta, bankovni podaci, porezno relevantni podaci, ovlasti potpisivanja ili zastupanja i sl. ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS ne prikuplja niti obrađuje podatke o djeci niti posebne skupine osobnih podataka na način kako su oni određeni važećim propisima/odredbama Uredbe, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te ostalih pozitivnih propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS osobne podatke Ispitanika u pravilu ne prosljeđuje niti ustupa nepovezanim trećim stranama, te ih sigurnosno pohranjuje na svojem ili vanjskom poslužitelju prema svom slobodnom izboru, a koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe i da se njome na adekvatan način osigurava zaštita prava Ispitanika. Podatke Ispitanika ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS može proslijediti trećim osobama, primjerice, pravnim osobama koje ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS pružaju kakve usluge uključuju marketinšku pomoć, obradu plaćanja kreditnim i debitnim karticama, pružanje usluga za korisnike (uključujući pravne, porezne i financijske savjete). ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS ograničit će osobne podatke koje odnosnim pravnim osobama dostavlja te će one imati pristup jedino onim podacima koji su im potrebni u posebno određene svrhe. Određeni osobni podaci mogu biti proslijeđeni izvršnoj vlasti Republike Hrvatske na njihov zahtjev, kako bi ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS udovoljio pravnim ili zakonskim obvezama.

Osobni podaci se pohranjuju u vremenskom razdoblju koje je potrebno za ostvarivanje legitimnih i zakonitih svrha, osim ukoliko važećim propisima/odredbama Uredbe nije određeno dulje razdoblje. U slučaju davanja privole osobni podaci obrađuju onoliko dugo dok se privola ne povuče, a slučaju zahtjeva za brisanjem isti će biti odmah nepovratno obrisani ukoliko važeći propisi/odredbe Uredbe ne propisuju drugačije.

Davanjem ove privole, Ispitanik potvrđuje da je u potpunosti upoznati sa svrhama u koje se osobni podaci obrađuju te da raspolaže podacima iz članaka 13. odnosno 14. Uredbe, tj. svim informacijama koje je bilo potrebno dostaviti Ispitaniku kada se osobni podaci prikupljaju od ispitanika ili kada nisu dobiveni od ispitanika. Sukladno Uredbi, između ostalog, Ispitanik ima pravo na pristup podacima (čl. 15.), pravo na ispravak podataka (čl. 16.), pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“, čl. 17.) , pravo na ograničenje obrade (čl. 18.), pravo zatražiti priopćenje u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade (čl. 19.), pravo na prenosivost podataka (čl. 20.), pravo na prigovor (čl. 21.) te općenito pravo povlačenje privole (čl. 7.) u bilo kojem trenutku što može dovesti do ograničenog korištenja ili nemogućnosti korištenja ove web stranice i/ili do nemogućnosti odgovara na upit poslan ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS. Također, Ispitanik ima pravo i na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP). Ako Ispitanik želi ostvariti neko od navedenih prava, može se obratiti ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS koristeći sljedeće podatke za kontakt: info@adriaticenergysolutions.hr. ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS dužan je pružiti informacije Ispitaniku u roku određenom u važećim propisima/odredbama Uredbe. U slučaju ako su zahtjevi Ispitanika neutemeljeni ili pretjerani ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS ima pravo naplatiti razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu sukladno važećim propisima/odredbama Uredbe.

ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Uredbe i zaštitila prava Ispitanika. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Stručno i administrativno osoblje ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS koje obrađuje osobne podataka poduzima tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, te utvrđuju obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka.

Ova Pravila privatnosti ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS, ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Pravila privatnosti ADRIATIC ENERGY SOLUTIONS na ovoj web stranici.

Cookies

Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva.
Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem web pregledniku.
Više o kolačićima možete pročitati ovdje
Nastavkom pregleda web stranice slažete se s korištenjem kolačića.